نام و نام خانوادگی سمتتلفن مستقیم پست الکترونیکی
آقای ملایری صیانت و بازرسی 88321756 p.malayeri@farhang.gov.ir