نام و نام خانوادگی سمتتلفن مستقیم پست الکترونیکی
دکتر سید مرتضی موسویان رئیس مرکز 021-88846936 mousavi@farhang.gov.ir
علی اکبر شیرکوند معاون مرکز 021-88309160 shirkavand@farhang.gov.ir
محمد رحمتی معاون اجرایی مرکز 021-88312894 rahmati_@farhang.gov.ir
محمدرضا کاوه مدیرروابط عمومی 09385001933 kaveh@farhang.gov.ir
نیما خسروزاده مدیر حراست 021-88315931 herasat-it@farhang.gov.ir
دکتر مصطفی اشرف سرپرست معاونت فناوری اطلاعات 021-33966068 m.ashraf@farhang.gov.ir
ابوالفضل قناعت پیشه سرپرست گروه نشر دیجیتال و موسسات 021-88329146-88319664 a.ghenaatpisheh@farhang.gov.ir
محمد حقانی رییس گروه شبکه و امنیت اطلاعات 021-38512944 m.haghani@farhang.gov.ir
مهدی افراسیابی مدیر شبکه ملی فرهنگ 021-33926263-33926667 office@incn.ir
جواد موحد رئیس گروه رصد 021-88846962-4 movahed@farhang.gov.ir
امین مرندی صیانت و بازرسی 88315932-88846962 p.malayeri@farhang.gov.ir
حسین ابطحی سرپرست مطالعات و برنامه ریزی 88309527 abtahi@farhang.gov.ir