نام و نام خانوادگی سمتتلفن مستقیم پست الکترونیکی
ابوالفضل قناعت پیشه سرپرست گروه نشر دیجیتال و موسسات 021-88329146-88319664 a.ghenaatpisheh@farhang.gov.ir
امین مرندی صیانت و بازرسی 88315932-88846962 p.malayeri@farhang.gov.ir